Latest Articles

  Find out more >

  Most Read

   Find out more >

   Most Cited

    Find out more >

    Current ArticlesMore >

    Click chemistry and natural products
    ZHANG Chen, WU Jianbing, ZHANG Yihua, HUANG Zhangjian
    2024, 22(2): 97-99. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60557-1
    Abstract FullText HTML PDF
    Recent advances in the culture-independent discovery of natural products using metagenomic approaches
    SHEN Yiping, LIU Nan, WANG Zongqiang
    2024, 22(2): 100-111. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60585-6
    Abstract FullText HTML PDF
    A naturally derived small molecule compound suppresses tumor growth and metastasis in mice by relieving p53-dependent repression of CDK2/Rb signaling and the Snail-driven EMT
    REN Boxue, LI Yang, DI Lei, CHENG Ranran, LIU Lijuan, LI Hongmei, LI Yi, TANG Zhangrui, YAN Yongming, LU Tao, FU Rong, CHENG Yongxian, WU Zhaoqiu
    2024, 22(2): 112-126. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60550-9
    Abstract FullText HTML PDF
    Anti-psoriasis molecular targets and active components discovery of Optimized Yinxieling Formula via affinity-purified strategy
    WANG Wei, LIU Lijuan, YANG Zhuo, LU Chuanjian, TU Pengfei, ZHAO Ruizhi, ZENG Kewu
    2024, 22(2): 127-136. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60563-7
    Abstract FullText HTML PDF
    Activation of NRF2 by celastrol increases antioxidant functions and prevents the progression of osteoarthritis in mice
    LIU Mingming, GUO Jiatian, ZHAO Jing, LI Hongye, FENG Xiaoxiao, LIU Haojun, ZHANG Hao, JIA Xuejun, WEI Rushuai, LI Fang, CHEN Chong, HOU Mingzhuang, LV Nanning, XU Haiyan
    2024, 22(2): 137-145. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60586-8
    Abstract FullText HTML PDF
    Synthesis and anti-HIV activities of phorbol derivatives
    HUANG Xiaolei, TANG Chengrun, HUANG Xusheng, YANG Yun, LI Qirun, MA Mengdi, ZHAO Lei, YANG Liumeng, CUI Yadong, ZHANG Zhenqing, ZHENG Yongtang, ZHANG Jian
    2024, 22(2): 146-160. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60587-X
    Abstract FullText HTML PDF
    New phenylbutenoids and terpene glycosides from Ginkgo biloba leaves
    SUN Zeshi, LIN Shan, WU Zhi-Li, DONG Hong-Yuan, XU Xi-Ke, LI Hui-Liang, WANG Jinxin
    2024, 22(2): 161-170. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60588-1
    Abstract FullText HTML PDF
    β-Carboline alkaloids from the roots of Peganum harmala L.
    LI Shengge, ZHANG Qin, WANG Yuetong, LIN Bin, LI Dahong, HUA Huiming, HU Xu
    2024, 22(2): 171-177. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60583-2
    Abstract FullText HTML PDF
    Composition analysis of Compound Shenhua Tablet, a seven-herb Chinese medicine for IgA nephropathy: evaluation of analyte-capacity of the assays
    ZHANG Haiyan, WANG Qiuyue, WANG Jianan, ZHANG Sichao, JIA Weiwei, HE Ning, XIA Xiaoyan, WANG Ting, LAI Liyu, LI Jiaying, DU Jing, OLALEYE Olajide E., CHEN Xiangmei, YANG Junling, LI Chuan
    2024, 22(2): 178-192. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60553-4
    Abstract FullText HTML PDF