Latest Articles

  Find out more >

  Most Read

   Find out more >

   Most Cited

    Find out more >

    Current ArticlesMore >

    Potential role of the protein interactome in translating TCM theory and clinical practice into modern biomedical knowledge
    CHEN Qian, FAN Xiaohui
    2024, 22(5): 385-386. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60635-7
    Abstract FullText HTML PDF
    Hernandezine promotes cancer cell apoptosis and disrupts the lysosomal acidic environment and cathepsin D maturation
    FENG Qianwen, SUN Lu, Muhammad Jibran Sualeh, ZHAO Qingli, ZHAO Songji, CUI Zhengguo, INADERA Hidekuni
    2024, 22(5): 387-401. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60638-2
    Abstract FullText HTML PDF
    Total glucosides of paeony alleviates cGAS-STING-mediated diseases by blocking the STING-IRF3 interaction
    XIU Ye, WANG Sihao, ZHANG Ping, LI Chengwei, WU Zhixin, WEN Jincai, XU Yingjie, LV Guiji, ZHAO Xiaomei, DONG Xu, CHEN Yichong, LI Junjie, WANG Yan, ZOU Liang, XIAO Xiaohe, BAI Zhaofang
    2024, 22(5): 402-415. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60572-8
    Abstract FullText HTML PDF
    Bazi Bushen alleviates reproductive aging in aged male mice
    MA Kun, LI Mengnan, SONG Yahui, MAO Xinjing, ZHANG Shaolan, ZHANG Yaping, JIANG Yuning, JI Chuanyuan, NIU Kunxu, LI Hongrong, HOU Yunlong, WEI Cong
    2024, 22(5): 416-425. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60639-4
    Abstract FullText HTML PDF
    Shengmaisan combined with Liuwei Dihuang Decoction alleviates chronic intermittent hypoxia-induced cognitive impairment by activating the EPO/EPOR/JAK2 signaling pathway
    SI Jianchao, CHEN Xue, QI Kerong, LI Dongli, LIU Bingbing, ZHENG Yuying, JI Ensheng, YANG Shengchang
    2024, 22(5): 426-440. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60640-0
    Abstract FullText HTML PDF
    Novel phenanthrene/bibenzyl trimers from the tubers of Bletilla striata attenuate neuroinflammation via inhibition of NF-κB signaling pathway
    SHAO Siyuan, SUN Mohan, MA Xianjie, JIANG Jianwei, TIAN Jinying, ZHANG Jianjun, YE Fei, LI Shuai
    2024, 22(5): 441-454. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60641-2
    Abstract FullText HTML PDF
    Design, synthesis, and biological evaluation of novel chrysin derivatives as poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) inhibitors for the treatment of breast cancer
    YANG Yao, TONG Jing, XIE Xianshun, CAO Hong, FU Yong, LUO Yong, LIU Shan, CHEN Wen, YANG Ning
    2024, 22(5): 455-465. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60642-4
    Abstract FullText HTML PDF
    Dammarane-type triterpenoids from Gynostemma longipes and their protective activities on hypoxia-induced injury in PC12 cells
    LIANG Haizhen, CHEN Xiaojuan, LI Qi, ZHANG Mengmeng, LU Pengxin, ZHANG Jie, SONG Juan, ZHANG Tao, GUO Baolin, MA Baiping
    2024, 22(5): 466-480. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60643-6
    Abstract FullText HTML PDF