column
Ultra-warm artificial aerogel fibers: a biomimetic material based on polar bear hair
LI Yu, LI Siwen
2024, 22(6): 481-482. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60597-2
Abstract FullText HTML PDF
MKK4 inhibitor: the hope for liver failure prevention and potential small liver graft transplantation
ZHANG Yanqiu, ZHANG Hao
2024, 22(6): 483-485. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60617-5
Abstract FullText HTML PDF
Reynosin protects neuronal cells from microglial neuroinflammation by suppressing NLRP3 inflammasome activation mediated by NADPH oxidase
YANG Yanqiu, CHE Yue, FANG Mingxia, YAO Xiaohu, ZHOU Di, WANG Feng, CHEN Gang, LIANG Dong, LI Ning, HOU Yue
2024, 22(6): 486-500. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60652-7
Abstract FullText HTML PDF
Fu-Zheng-Yi-Liu Formula inhibits the stem cells and metastasis of prostate cancer via tumor-associated macrophages/C-C motif chemokine ligand 5 pathway in tumor microenvironment
CHEN Chiwei, HUANG Renlun, WANG Neng, ZHENG Yifeng, ZHOU Jianfu, YANG Bowen, WANG Xuan, ZHANG Juping, PAN Bo, CHEN Zhiqiang, WANG Shengqi, WANG Zhiyu, XIANG Songtao
2024, 22(6): 501-514. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60653-9
Abstract FullText HTML PDF
Paeoniflorin alleviates depression by inhibiting the activation of NLRP3 inflammasome via promoting mitochondrial autophagy
SU Lili, GUO Pengli, GUO Xiangjuan, HE Zhongmei, ZHAO Yan, ZONG Ying, LI Jianming, CHEN Weijia, DU Rui
2024, 22(6): 515-529. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60654-0
Abstract FullText HTML PDF
Exposure to ephedrine attenuates Th1/Th2 imbalance underlying OVA-induced asthma through airway epithelial cell-derived exosomal lnc-TRPM2-AS
HU Yan, WANG Mengqing, XIE Jing, JIAO Luojia, DING Yi, LUO Yinhe
2024, 22(6): 530-540. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60554-6
Abstract FullText HTML PDF
Si-Miao-Yong-An Decoction alleviates thromboangiitis obliterans by regulating miR-548j-5p/IL-17A signaling pathway
CHU Chu, SUN Shangwen, ZHANG Zhen, WU Qi, LI Haoyang, LIANG Gang, MIAO Xiuming, JIANG Haiqiang, GAO Yan, ZHANG Yunhong, WANG Bin, LI Xia
2024, 22(6): 541-553. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60626-6
Abstract FullText HTML PDF
Palmitic acid reduces the methylation of the FOXO1 promoter to suppress the development of diffuse large B-cell lymphoma via modulating the miR-429/DNMT3A axis
LI Weiming, GAO Ming, XUE Weili, LI Xiaoli, CHANG Yu, ZHANG Kaixin, WEN Chenyu, ZHANG Mingzhi
2024, 22(6): 554-567. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60655-2
Abstract FullText HTML PDF
Anti-inflammatory germacrane-type sesquiterpene lactones from Vernonia sylvatica
WANG Min, LI Han, HU Bintao, TANG Chunping, XU Hui, KE Changqiang, XIE Zuoquan, YE Yang, YAO Sheng
2024, 22(6): 568-576. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60656-4
Abstract FullText HTML PDF