column
Carbonic anhydrase-like enzymes in the formation of Lycopodium alkaloid
DONG Huiwen, GE Huiming
2024, 22(3): 193-194. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60579-0
Abstract FullText HTML PDF
Progress in approved drugs from natural product resources
LUO Zhongwen, YIN Fucheng, WANG Xiaobing, KONG Lingyi
2024, 22(3): 195-211. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60582-0
Abstract FullText HTML PDF
Ethanol extract of Cyathulae Radix inhibits osteoclast differentiation and bone loss
SHI Liying, REN Liuyi, LI Jinping, LIU Xin, LU Jingjing, JIA Lujuan, XIE Baoping, TANG Siyuan, LIU Wei, ZHANG Jie
2024, 22(3): 212-223. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60596-0
Abstract FullText HTML PDF
Yanggan Jiangmei Formula alleviates hepatic inflammation and lipid accumulation in non-alcoholic steatohepatitis by inhibiting the NF-κB/NLRP3 signaling pathway
WU Yuanyuan, ZHOU Jingwen, ZUO Xinchen, KUANG Yufeng, SUN Lixia, ZHANG Xiaolong
2024, 22(3): 224-234. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60595-9
Abstract FullText HTML PDF
Carrimycin ameliorates lipopolysaccharide and cecal ligation and puncture-induced sepsis in mice
LAI Junzhong, LIANG Jiadi, CHEN Kunsen, GUAN Biyun, CHEN Zhirong, CHEN Linqin, FAN Jiqiang, ZHANG Yong, LI Qiumei, SU Jingqian, CHEN Qi, LIN Jizhen
2024, 22(3): 235-248. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60600-X
Abstract FullText HTML PDF
An inulin-type fructan CP-A from Codonopsis pilosula attenuates experimental colitis in mice by promoting autophagy-mediated inactivation of NLRP3 inflammasome
ZHOU Jiangtao, WANG Jun, WANG Jiajing, LI Deyun, HOU Jing, LI Jiankuan, BAI Yun’e, GAO Jianping
2024, 22(3): 249-264. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60556-X
Abstract FullText HTML PDF
Three rare anti-inflammatory sesquiterpene lactones from Magnolia grandiflora
XU Shuangyu, ZHANG Feng, TAO Linlan, JIANG Yangming, HUANG Tao, LI Yanan, HU Zhanxing, YANG Jue, HAO Xiaojiang, YUAN Chunmao
2024, 22(3): 265-272. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60601-1
Abstract FullText HTML PDF
Hyparillums A and B: polycyclic polyprenylated acylphloroglucinols from Hypericum patulum
DUAN Yulin, SHI Zhengyi, SONG Fei, HOU Zhangrong, TAN Xiaosheng, ZHANG Yeting, HAO Xincai, CHEN Gang, QI Changxing, ZHANG Yonghui
2024, 22(3): 273-279. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60599-6
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and microbial transformation of tea sapogenin from seed pomace of Camellia oleifera with anti-inflammatory effects
SHEN Pingping, JIANG Xuewa, ZHANG Jingling, WANG Jiayi, Raj Richa, LI Guolong, GE Haixia, WANG Weiwei, YU Boyang, ZHANG Jian
2024, 22(3): 280-288. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60598-4
Abstract FullText HTML PDF