Latest Articles

  Find out more >

  Most Read

   Find out more >

   Most Cited

    Find out more >

    Current ArticlesMore >

    Carbonic anhydrase-like enzymes in the formation of Lycopodium alkaloid
    DONG Huiwen, GE Huiming
    2024, 22(3): 193-194. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60579-0
    Abstract FullText HTML PDF
    Progress in approved drugs from natural product resources
    LUO Zhongwen, YIN Fucheng, WANG Xiaobing, KONG Lingyi
    2024, 22(3): 195-211. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60582-0
    Abstract FullText HTML PDF
    Ethanol extract of Cyathulae Radix inhibits osteoclast differentiation and bone loss
    SHI Liying, REN Liuyi, LI Jinping, LIU Xin, LU Jingjing, JIA Lujuan, XIE Baoping, TANG Siyuan, LIU Wei, ZHANG Jie
    2024, 22(3): 212-223. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60596-0
    Abstract FullText HTML PDF
    Yanggan Jiangmei Formula alleviates hepatic inflammation and lipid accumulation in non-alcoholic steatohepatitis by inhibiting the NF-κB/NLRP3 signaling pathway
    WU Yuanyuan, ZHOU Jingwen, ZUO Xinchen, KUANG Yufeng, SUN Lixia, ZHANG Xiaolong
    2024, 22(3): 224-234. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60595-9
    Abstract FullText HTML PDF
    Carrimycin ameliorates lipopolysaccharide and cecal ligation and puncture-induced sepsis in mice
    LAI Junzhong, LIANG Jiadi, CHEN Kunsen, GUAN Biyun, CHEN Zhirong, CHEN Linqin, FAN Jiqiang, ZHANG Yong, LI Qiumei, SU Jingqian, CHEN Qi, LIN Jizhen
    2024, 22(3): 235-248. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60600-X
    Abstract FullText HTML PDF
    An inulin-type fructan CP-A from Codonopsis pilosula attenuates experimental colitis in mice by promoting autophagy-mediated inactivation of NLRP3 inflammasome
    ZHOU Jiangtao, WANG Jun, WANG Jiajing, LI Deyun, HOU Jing, LI Jiankuan, BAI Yun’e, GAO Jianping
    2024, 22(3): 249-264. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60556-X
    Abstract FullText HTML PDF
    Three rare anti-inflammatory sesquiterpene lactones from Magnolia grandiflora
    XU Shuangyu, ZHANG Feng, TAO Linlan, JIANG Yangming, HUANG Tao, LI Yanan, HU Zhanxing, YANG Jue, HAO Xiaojiang, YUAN Chunmao
    2024, 22(3): 265-272. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60601-1
    Abstract FullText HTML PDF
    Hyparillums A and B: polycyclic polyprenylated acylphloroglucinols from Hypericum patulum
    DUAN Yulin, SHI Zhengyi, SONG Fei, HOU Zhangrong, TAN Xiaosheng, ZHANG Yeting, HAO Xincai, CHEN Gang, QI Changxing, ZHANG Yonghui
    2024, 22(3): 273-279. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60599-6
    Abstract FullText HTML PDF
    Isolation and microbial transformation of tea sapogenin from seed pomace of Camellia oleifera with anti-inflammatory effects
    SHEN Pingping, JIANG Xuewa, ZHANG Jingling, WANG Jiayi, Raj Richa, LI Guolong, GE Haixia, WANG Weiwei, YU Boyang, ZHANG Jian
    2024, 22(3): 280-288. DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60598-4
    Abstract FullText HTML PDF