Most Cited

1
Salvia miltiorrhiza:Traditional medicinal uses, chemistry, and pharmacology
SU Chun-Yan, MING Qian-Liang, RAHMAN Khalid, HAN Ting, QIN Lu-Ping
2015, 13(3): 163-182.
2
Phytochemistry, pharmacology, and clinical trials of Morus alba
Eric Wei-Chiang CHAN, Phui-Yan LYE, Siu-Kuin WONG
2016, 14(1): 17-30.
3
Phytochemistry, pharmacology, and therapeutic uses of black seed (Nigella sativa)
Wesam Kooti, Zahra Hasanzadeh-Noohi, Naim Sharafi-Ahvazi, Majid Asadi-Samani, Damoon Ashtary-Larky
2016, 14(10): 732-745.
4
TCM network pharmacology: A new trend towards combining computational, experimental and clinical approaches
WANG Xin, WANG Zi-Yi, ZHENG Jia-Hui, LI Shao
2021, 19(1): 1-11. doi: 10.1016/S1875-5364(21)60001-8
5
Advances in the pharmacological activities and mechanisms of diosgenin
CHEN Yan, TANG You-Mei, YU Su-Lan, HAN Yu-Wei, KOU Jun-Ping, LIU Bao-Lin, YU Bo-Yang
2015, 13(8): 578-587.
6
An insoluble polysaccharide from the sclerotium of Poria cocos improves hyperglycemia, hyperlipidemia and hepatic steatosis in ob/ob mice via modulation of gut microbiota
Shan-Shan SUN, Kai WANG, Ke MA, Li BAO, Hong-Wei LIU
2019, 17(1): 3-14. doi: 10.1016/S1875-5364(19)30003-2
7
Danshen: a phytochemical and pharmacological overview
Xiao-Dan MEI, Yan-Feng CAO, Yan-Yun CHE, Jing LI, Zhan-Peng SHANG, Wen-Jing ZHAO, Yan-Jiang QIAO, Jia-Yu ZHANG
2019, 17(1): 59-80. doi: 10.1016/S1875-5364(19)30010-X
8
Biocompatible and biodegradable nanoparticles for enhancement of anti-cancer activities of phytochemicals
LI Chuan, ZHANG Jia, ZU Yu-Jiao, NIE Shu-Fang, CAO Jun, WANG Qian, NIE Shao-Ping, DENG Ze-Yuan, XIE Ming-Yong, WANG Shu
2015, 13(9): 641-652.
9
Traditional Chinese Medicine: an effective treatment for 2019 novel coronavirus pneumonia (NCP)
DU Hong-Zhi, HOU Xiao-Ying, MIAO Yu-Huan, HUANG Bi-Sheng, LIU Da-Hui
2020, 18(3): 206-210. doi: 10.1016/S1875-5364(20)30022-4
10
Red ginseng and cancer treatment
WANG Chong-Zhi, Samantha ANDERSON, DU Wei, HE Tong-Chuan, YUAN Chun-Su
2016, 14(1): 7-16.
11
Bitter melon:a panacea for inflammation and cancer
Prasad R. Dandawate, Dharmalingam Subramaniam, Subhash B. Padhye, Shrikant Anant
2016, 14(2): 81-100.
12
Ethnopharmacology, phytochemistry, and biological activities of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf extracts
Christopher E Ekpenyong, Ernest Akpan, Azah Nyoh
2015, 13(5): 321-337.
13
Advances in extraction and analysis of phenolic compounds from plant materials
Cong-Cong XU, Bing WANG, Yi-Qiong PU, Jian-Sheng TAO, Tong ZHANG
2017, 15(10): 721-731. doi: 10.3724/SP.J.1009.2017.00721
14
Anti-tumor activity of wogonin, an extract from Scutellaria baicalensis, through regulating different signaling pathways
Luong Huynh Do, Sharma Neelesh, Kumar Singh Amit, Singh Sodhi Simrinder, Jiao-Jiao ZHANG, Kumar Mongre Raj, Ghosh Mrinmoy, Kim Nameun, Ho Park Yang, Kee Jeong Dong
2017, 15(1): 15-40. doi: 10.3724/SP.J.1009.2017.00015
15
“Omics” in pharmaceutical research:overview, applications, challenges, and future perspectives
YAN Shi-Kai, LIU Run-Hui, JIN Hui-Zi, LIU Xin-Ru, YE Ji, SHAN Lei, ZHANG Wei-Dong
2015, 13(1): 3-21.
16
Phytochemical progress made in investigations of Angelica sinensis (Oliv.) Diels
MA Jian-Ping, GUO Zhi-Bing, JIN Ling, LI Ying-Dong
2015, 13(4): 241-249.
17
Pharmacology of mangostins and their derivatives: A comprehensive review
Ming-Hui WANG, Kuo-Jun ZHANG, Qin-Lan GU, Xiao-Ling BI, Jin-Xin WANG
2017, 15(2): 81-93. doi: 10.3724/SP.J.1009.2017.00081
18
Biochemical synthesis of silver nanoprticles using filamentous fungi Penicillium decumbens (MTCC-2494) and its efficacy against A-549 lung cancer cell line
Shahnaz Majeed, Mohd Syafiq bin Abdullah, Gouri Kumar Dash, Mohammed Tahir Ansari, Anima Nanda
2016, 14(8): 615-620.