ZHANG Chen, WU Jianbing, ZHANG Yihua, HUANG Zhangjian. Click chemistry and natural products [J].Chin J Nat Med, 2024, 22(2): 97-99. doi: 10.1016/S1875-5364(24)60557-1
Citation: ZHANG Chen, WU Jianbing, ZHANG Yihua, HUANG Zhangjian. Click chemistry and natural products [J].Chin J Nat Med, 2024, 22(2): 97-99. doi: 10.1016/S1875-5364(24)60557-1

Click chemistry and natural products

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return