column
Recent advances of traditional Chinese medicine on the prevention and treatment of COVID-19
DAI Yu-Jie, WAN Shi-Yao, GONG Shuai-Shuai, LIU Jin-Cheng, LI Fang, KOU Jun-Ping
2020, 18(12): 881-889. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60031-0
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the source, production, and anti-cancer mechanisms of paclitaxel
YANG Yan-Hua, MAO Jia-Wang, TAN Xiao-Li
2020, 18(12): 890-897. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60032-2
Abstract FullText HTML PDF
Taurochenodeoxycholic acid mediates cAMP-PKA-CREB signaling pathway
QI You-Chao, DUAN Guo-Zhen, MAO Wei, LIU Qian, ZHANG Yong-Liang, LI Pei-Feng
2020, 18(12): 898-906. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60033-4
Abstract FullText HTML PDF
The cardiovascular protective effect and mechanism of calycosin and its derivatives
PAN Li, ZHANG Xuan-Fen, WEI Wan-Sheng, ZHANG Jing, LI Zhen-Zhen
2020, 18(12): 907-915. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60034-6
Abstract FullText HTML PDF
Development of liquiritigenin-phospholipid complex with the enhanced oral bioavailability
SHI Chang-Can, QIN Kun-Ming, XU Ke, CHEN An, CAI Ting, CAI Bao-Chang
2020, 18(12): 916-921. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60035-8
Abstract FullText HTML PDF
Effect of quercetin on chondrocyte phenotype and extracellular matrix expression
GUI Zhi-Peng, HU Yue, ZHOU Yu-Ning, LIN Kai-Li, XU Yuan-Jin
2020, 18(12): 922-933. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60036-X
Abstract FullText HTML PDF
Ganoderic acid A protects lens epithelial cells from UVB irradiation and delays lens opacity
KANG Li-Hua, ZHANG Guo-Wei, ZHANG Jun-Fang, QIN Bai, GUAN Huai-Jin
2020, 18(12): 934-940. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60037-1
Abstract FullText HTML PDF
Traditional Chinese medicine network pharmacology study on exploring the mechanism of Xuebijing Injection in the treatment of coronavirus disease 2019
XING Yan, HUA Ying-Rong, SHANG Jing, GE Wei-Hong, LIAO Jun
2020, 18(12): 941-951. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60038-3
Abstract FullText HTML PDF
Shunt products of aminoansamycins from aas1 overexpressed mutant strain of Streptomyces sp. S35
DAI Li-Ping, WANG Zi-Shen, WANG Hao-Xin, LU Chun-Hua, SHEN Yue-Mao
2020, 18(12): 952-956. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60039-5
Abstract FullText HTML PDF
Study on the secondary metabolites of grasshopper-derived fungi Arthrinium sp. NF2410
LI Wei, WEI Jing, CHEN Dao-Ying, WANG Mei-Jing, SUN Yang, JIAO Fang-Wen, JIAO Rui-Hua, TAN Ren-Xiang, GE Hui-Ming
2020, 18(12): 957-960. DOI: 10.1016/S1875-5364(20)60040-1
Abstract FullText HTML PDF