column
Network pharmacology:A new approach to unveiling Traditional Chinese Medicine
WU Xiao-Ming, WU Chun-Fu
2015, 13(1): 1-2.
Abstract
“Omics” in pharmaceutical research:overview, applications, challenges, and future perspectives
YAN Shi-Kai, LIU Run-Hui, JIN Hui-Zi, LIU Xin-Ru, YE Ji, SHAN Lei, ZHANG Wei-Dong
2015, 13(1): 3-21.
Abstract
Wheat peptides reduce oxidative stress and inhibit NO production through modulating μ-opioid receptor in a rat NSAID-induced stomach damage model
YIN Hong, CAI Hui-Zhen, WANG Shao-Kang, YANG Li-Gang, SUN Gui-Ju
2015, 13(1): 22-29.
Abstract
In silico target fishing for the potential bioactive components contained in Huanglian Jiedu Tang (HLJDD) and elucidating molecular mechanisms for the treatment of sepsis
MA Shi-Tang, FENG Cheng-Tao, DAI Guo-Liang, SONG Yue, ZHOU Guo-Liang, ZHANG Xiao-Lin, MIAO Cheng-Gui, YU Hao, JU Wen-Zheng
2015, 13(1): 30-40.
Abstract
Proteomic and bioinformatic analyses of possible targetrelated proteins of gambogic acid in human breast carcinoma MDA-MB-231 cells
LI Dong, SONG Xiao-Yi, Yue Qing-Xi, CUI Ya-Jun, LIU Miao, FENG Li-Xing, WU Wan-Ying, JIANG Bao-Hong, YANG Min, QU Xiao-Bo, LIU Xuan, GUO De-An
2015, 13(1): 41-51.
Abstract
Ginkgo biloba extracts attenuate lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in acute lung injury by inhibiting the COX-2 and NF-κB pathways
YAO Xin, CHEN Nan, MA Chun-Hua, TAO Jing, BAO Jian-An, CHENG Zong-Qi, CHEN Zu-Tao, MIAO Li-Yan
2015, 13(1): 52-58.
Abstract
Absolute configuration of podophyllotoxone and its inhibitory activity against human prostate cancer cells
LI Juan, FENG Juan, LUO Cheng, Herman Ho-Yung Sung, JIANG Ren-Wang
2015, 13(1): 59-64.
Abstract
A new ursane-type triterpenoid saponin from the aerial parts of Clematoclethra scandens subsp. actinidioides
XIAO Shi-Ji, CHEN Fang, DING Li-Sheng, ZHOU Yan
2015, 13(1): 65-68.
Abstract
Siderochelins with anti-mycobacterial activity from Amycolatopsis sp. LZ149
LU Chun-Hua, YE Fang-Wen, SHEN Yue-Mao
2015, 13(1): 69-72.
Abstract
Cause and control of Radix Ophiopogonis browning during storage
WANG Hui, QI Jin, HAN Dong-Qi, XU Tian, LIU Ji-Hua, QIN Min-Jian, ZHU Dan-Ni, YU Bo-Yang
2015, 13(1): 73-80.
Abstract