Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Christopher E Ekpenyong, Ernest Akpan, Azah Nyoh
2015, 13(5): 321-337   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (523 KB) ( )
LIU Ying, ZHU Xiao-Qing, LI Wen-Dong, WEN Hao, LIU Chun-Sheng
2015, 13(5): 338-345   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (960 KB) ( )
CUI Hai-Yan, WANG Chang-Lu, WANG Yu-Rong, LI Zhen-Jing, ZHANG Ya-Nan
2015, 13(5): 355-360   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1045 KB) ( )
JIN Si-Si, GUO Qiao, XU Jing, YU Peng, LIU Jing-Han, TANG Yi-Qun
2015, 13(5): 361-367   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2675 KB) ( )
ZHANG Tian-Zhu, FU Qiang, CHEN Tong, MA Shi-Ping
2015, 13(5): 368-374   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5838 KB) ( )
HONG Ting, JIANG Wei, DONG Huai-Ming, QIU Sheng-Xiang, LU Yu
2015, 13(5): 375-382   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (653 KB) ( )
WU Hai-Yan, WANG Wei-Guang, DU Xue, YANG Jin, PU Jian-Xin, SUN Han-Dong
2015, 13(5): 383-389   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (572 KB) ( )