ZHANG Chen, WU Jianbing, ZHANG Yihua, HUANG Zhangjian. Click chemistry and natural product [J].Chin J Nat Med, 2024, 22(1): 1-3. doi: 10.1016/S1875-5364(23)60526-6
Citation: ZHANG Chen, WU Jianbing, ZHANG Yihua, HUANG Zhangjian. Click chemistry and natural product [J].Chin J Nat Med, 2024, 22(1): 1-3. doi: 10.1016/S1875-5364(23)60526-6

Click chemistry and natural product

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return