Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
XU Cong-Cong, WANG Bing, PU Yi-Qiong, TAO Jian-Sheng, ZHANG Tong
2017, 15(10): 721-731   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (408 KB) ( )
YU Xuan, WANG Xin-Pei, LEI Fan, JIANG Jing-Fei, LI Jun, XING Dong-Ming, DU Li-Jun
2017, 15(10): 732-739   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2279 KB) ( )
YANG Xiao-Ni, LI Chang-Sheng, CHEN Chao, TANG Xiao-Yong, CHENG Guang-Qing, LI Xia
2017, 15(10): 740-750   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (22666 KB) ( )
YU Qian, ZENG Ke-Wu, MA Xiao-Li, JIANG Yong, TU Peng-Fei, WANG Xue-Mei
2017, 15(10): 751-757   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2266 KB) ( )
ZHANG Jun-Xia, GUO Jiao-Mei, LIN Hong-Jun, ZHANG Ting-Ting, LI Zhen-Guo, ZHOU Ji-Chun, ZHANG Zhen-Zhong
2017, 15(10): 758-765   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4229 KB) ( )
HOU Jin-Jun, SHEN Yao, YANG Zhou, FANG Lin, CAI Lu-Ying, YAO Shuai, LONG Hua-Li, WU Wan-Ying, GUO De-An
2017, 15(10): 766-774   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (829 KB) ( )
WANG Shu-Yao, A Ji-Ye, FEI Fei, GENG Jian-Liang, PENG Ying, OUYANG Bing-Chen, WANG Pei, JIN Xiao-Liang, ZHAO Yu-Qing, WANG Jian-Kun, GENG Ting, LI Yan-Jing, HUANG Wen-Zhe, WANG Zhen-Zhong, XIAO Wei, WANG Guang-Ji
2017, 15(10): 775-784   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (682 KB) ( )
LIU Pei, XU Yuan, YAN Hui, CHEN Jing, SHANG Er-Xin, QIAN Da-Wei, JIANG Shu, DUAN Jin-Ao
2017, 15(10): 785-793   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1456 KB) ( )
CUI Li, Karin Yanagi, SHI Ting, LIU Zhang-Min, BAI Lin-Quan, FENG Yan
2017, 15(10): 794-800   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2193 KB) ( )