Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
LIU Qin, WANG Shun-Chun, DING Kan
2017, 15(9): 641-652   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (582 KB) ( )
MIAO Xiao-Su, CUI Qing-Yu, WANG Zhao-Yi, LIU Xiao-Na, ZHAO An-Bang, QIAO Yan-Jiang, WU Zhi-Sheng
2017, 15(9): 653-663   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1088 KB) ( )
YANG Chao-Qiang, XU Jing-Hua, YAN Dan-Dan, LIU Bao-Lin, LIU Kang, HUANG Fang
2017, 15(9): 664-673   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3721 KB) ( )
WANG Li-Chao, LIAO Li-Xi, ZHAO Ming-Bo, DONG Xin, ZENG Ke-Wu, TU Peng-Fei
2017, 15(9): 674-679   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1161 KB) ( )
QUASIE Olga, LI Hui, LUO Jun, KONG Ling-Yi
2017, 15(9): 680-683   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (674 KB) ( )
ZHANG Mo-Han, CHEN Jia-Qing, GUO Hui-Min, LI Rui-Ting, GAO Yi-Qiao, TIAN Yuan, ZHANG Zun-Jian, HUANG Yin
2017, 15(9): 684-694   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3545 KB) ( )
ZHUANG Xiao-Mei, CHEN Lin, TAN Yan, YANG Hai-Ying, LU Chuang, GAO Yue, LI Hua
2017, 15(9): 695-702   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (431 KB) ( )
CHENG Chun-Song, WANG Can-Jian, LIANG Jie, LAO Chi-Chou, ZHOU Hua, ZHANG Zhi-Feng
2017, 15(9): 703-709   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2737 KB) ( )