Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Jumah Masoud Mohammad SALMANI, ZHANG Xiao-Ping, Joe Antony JACOB, CHEN Bao-An
2017, 15(5): 321-329   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (340 KB) ( )
CHEN Yu-Sheng, CHEN Chao-Jun, YAN Wei, GE Hui-Ming, KONG Ling-Dong
2017, 15(5): 330-340   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5472 KB) ( )
WANG Yu-Rong, XU Yuan, JIANG Zhen-Zhou, ZHANG Lu-Yong, WANG Tao
2017, 15(5): 341-346   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2029 KB) ( )
MOU Yi, JIAN Yan-Lin, CHEN Tong, HUANG Zhang-Jian, QIAO Yi-Xue, PENG Si-Xun, ZHANG Da-Yong, JI Hui, ZHANG Yi-Hua
2017, 15(5): 347-354   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1781 KB) ( )
GUO Xue-Jiao, FAN Xue-Jiao, QIAO Bin, GE Zhi-Qiang
2017, 15(5): 355-362   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (471 KB) ( )
LI Ai-Ping, LI Zhen-Yu, QU Ting-Li, QIN Xue-Mei, DU Guan-Hua
2017, 15(5): 363-374   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5927 KB) ( )
YAO Qing-Qing, LIU Zhen-Hua, XU Ming-Cheng, HU Hai-Hong, ZHOU Hui, JIANG Hui-Di, YU Lu-Shan, ZENG Su
2017, 15(5): 375-383   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2638 KB) ( )
TANG Wen-Zhao, WANG Ying-Ai, GAO Tian-Yang, WANG Xiao-Jing, ZHAO Yun-Xue
2017, 15(5): 384-391   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (642 KB) ( )
MAO Wen-Wen, GAO Wen, LIANG Zhi-Tao, LI Ping, ZHAO Zhong-Zhen, LI Hui-Jun
2017, 15(5): 392-400   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2306 KB) ( )