Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
GU Xiao-Jie, HAO Da-Cheng
2016, 14(5): 321-334   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (662 KB) ( )
Hoon Jeon, Dong Seok Cha
2016, 14(5): 335-342   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1259 KB) ( )
Sun Young Park, Young Hun Kim, Geuntae Park
2016, 14(5): 343-353   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2645 KB) ( )
YAN Xiao-Jin, CHAI Yu-Shuang, YUAN Zhi-Yi, WANG Xin-Pei, JIANG Jing-Fei, LEI Fan, XING Dong-Ming, DU Li-Jun
2016, 14(5): 354-362   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (813 KB) ( )
YU Qin-Wei, HU Jie, WANG Hao, CHEN Xin, ZHAO Fang, GAO Peng, YANG Qiu-Bin, SUN Dan-Dan, ZHANG Lu-Yong, YAN Ming
2016, 14(5): 363-369   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (621 KB) ( )
LI Jing-Wen, LIU Yang, LI Bao-Hui, WANG Yue-Yang, WANG Hui, ZHOU Chang-Lin
2016, 14(5): 370-376   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1132 KB) ( )
ZHANG Xu, ZHU Zhi-Xiang, WANG Juan, YANG Wan-Qing, SU Cong, LI Jun, ZHANG Yuan, ZHENG Jiao, SHI She-Po, TU Peng-Fei
2016, 14(5): 377-381   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (369 KB) ( )
TIAN Feng, LV Hao-Yu, ZOU Ji-Long, WANG Yi, DUAN Meng-Jun, CHU Xiao-Qin, LI Dan, ZHU Liang, JIANG Jian-Qin
2016, 14(5): 382-390   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1065 KB) ( )
YANG Jie, HU Yuan-Jia, YU Bo-Yang, QI Jin
2016, 14(5): 391-400   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2686 KB) ( )