Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
ZHANG Lei, LI Qing, CHEN Jun-Feng, CHEN Wan-Sheng
2016, 14(3): 161-176   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (20691 KB) ( )
ZHU Chun-Sheng, LIN Zhi-Jian, XIAO Ming-Liang, NIU Hong-Juan, ZHANG Bing
2016, 14(3): 177-184   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (686 KB) ( )
WANG Yong-Xin, XUE Dan-Ting, LIU Meng, ZHOU Zheng-Min, SHANG Jing
2016, 14(3): 185-195   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3867 KB) ( )
Mohammad-taghi Moradi, Ali Karimi, Somayeh Alidadi
2016, 14(3): 196-202   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (718 KB) ( )
LIN Sen-Sen, LI Fang-Fang, SUN Li, FAN Wei, GU Ming, ZHANG Lu-Yong, QIN Song, YUAN Sheng-Tao
2016, 14(3): 203-209   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1364 KB) ( )
WANG Tao, SUN Hong-Guo, HUA Yong-Li, LI Peng-Ling, WEI Yan-Ming
2016, 14(3): 210-219   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5055 KB) ( )
YUAN Ming, SHI Duo-Zhi, WANG Teng-Yu, ZHENG Shi-Qi, LIU Li-Jia, SUN Zhen-Xiao, WANG Ru-Feng, DING Yi
2016, 14(3): 220-226   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (814 KB) ( )
LI Jie-Hong, PAN Jie-Tao, YIN Yong-Qin
2016, 14(3): 227-231   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (425 KB) ( )
ZHANG Qian, CHEN Lei, HU Le-Jian, LIU Wen-Yuan, FENG Feng, QU Wei
2016, 14(3): 232-235   doi: 10.3724/SP.J.1009.2016.00232
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1410 KB) ( )
LI Yan-Peng, WANG Si-Jia, ZANG Yi-Mei, HU Zhong-Sheng, LIU Chun-Sheng
2016, 14(3): 236-240   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (596 KB) ( )