Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
WU Xiao-Ming, WU Chun-Fu
2015, 13(1): 1-2   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (265 KB) ( )
YAN Shi-Kai, LIU Run-Hui, JIN Hui-Zi, LIU Xin-Ru, YE Ji, SHAN Lei, ZHANG Wei-Dong
2015, 13(1): 3-21   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (755 KB) ( )
YIN Hong, CAI Hui-Zhen, WANG Shao-Kang, YANG Li-Gang, SUN Gui-Ju
2015, 13(1): 22-29   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3183 KB) ( )
MA Shi-Tang, FENG Cheng-Tao, DAI Guo-Liang, SONG Yue, ZHOU Guo-Liang, ZHANG Xiao-Lin, MIAO Cheng-Gui, YU Hao, JU Wen-Zheng
2015, 13(1): 30-40   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1714 KB) ( )
LI Dong, SONG Xiao-Yi, Yue Qing-Xi, CUI Ya-Jun, LIU Miao, FENG Li-Xing, WU Wan-Ying, JIANG Bao-Hong, YANG Min, QU Xiao-Bo, LIU Xuan, GUO De-An
2015, 13(1): 41-51   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5628 KB) ( )
YAO Xin, CHEN Nan, MA Chun-Hua, TAO Jing, BAO Jian-An, CHENG Zong-Qi, CHEN Zu-Tao, MIAO Li-Yan
2015, 13(1): 52-58   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1640 KB) ( )
LI Juan, FENG Juan, LUO Cheng, Herman Ho-Yung Sung, JIANG Ren-Wang
2015, 13(1): 59-64   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1952 KB) ( )
XIAO Shi-Ji, CHEN Fang, DING Li-Sheng, ZHOU Yan
2015, 13(1): 65-68   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (404 KB) ( )
LU Chun-Hua, YE Fang-Wen, SHEN Yue-Mao
2015, 13(1): 69-72   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (507 KB) ( )
WANG Hui, QI Jin, HAN Dong-Qi, XU Tian, LIU Ji-Hua, QIN Min-Jian, ZHU Dan-Ni, YU Bo-Yang
2015, 13(1): 73-80   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2262 KB) ( )