Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
ZHAO Qi-Tao, LI Bao-Feng, KONG Hui
2014, 12(7): 481-487   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (331 KB) ( )
ZHANG Zhi-Feng, LIU Yuan, LU Lu-Yang, LUO Pei
2014, 12(7): 488-494   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3010 KB) ( )
Seval Develi, Betül Evran, Esra Betül Kalaz, Necla Koçak-Toker, Gül Özdemirler Erata
2014, 12(7): 495-499   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2629 KB) ( )
WANG Jing, JIN Rong-Guang, XIAO Lu, WANG Qiu-Juan, YAN Tian-Hua
2014, 12(7): 500-504   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2103 KB) ( )
Mohammad Bagher Gholivand, Marzieh Piryaei, Seyed Mohamad Maassoumi
2014, 12(7): 505-511   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (825 KB) ( )
SHEN Li, LUO Qian, SHEN Zhi-Ping, LI Ling-Yu, ZHANG Xiao-Jun, WEI Zhong-Qi, FU Yi, SONG Yong-Chun, TAN Ren-Xiang
2014, 12(7): 512-516   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (477 KB) ( )
YU Hai-Xiang, SUN Li-Qiong, QI Jin
2014, 12(7): 517-524   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3256 KB) ( )
ZHANG Feng, YANG Qi, SUN Lian-Na, GAO Shou-Hong, TAO Xia, CHEN Wan-Shen
2014, 12(7): 525-534   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1750 KB) ( )
LIU Shao-Yong, XUE Dong-Sheng, PAN Jian-Chao, ZHANG Wen-Ming, LI Wen-Long, QU Hai-Bin
2014, 12(7): 535-541   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1910 KB) ( )
YANG Yan, YIN Xin-Juan, GUO Hui-Min, WANG Ru-Lin, SONG Rui, TIAN Yuan, ZHANG Zun-Jian
2014, 12(7): 542-553   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2095 KB) ( )
SUN Yu-He, HE Xin, YANG Xiao-Lin, DONG Cui-Lan, ZHANG Chun-Feng, SONG Zi-Jing, LU Ming-Xing, YANG Zhong-Lin, LI Ping
2014, 12(7): 554-560   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (753 KB) ( )