Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
BAI Ren-Ren, WU Xiao-Ming, XU Jin-Yi
2015, 13(10): 721-729   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1333 KB) ( )
Alok Ranjan, Neel M. Fofaria, Sung-Hoon Kim, Sanjay K. Srivastava
2015, 13(10): 730-742   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (497 KB) ( )
MO Wei-Lan, CHAI Cheng-Zhi, KOU Jun-Ping, YAN Yong-Qing, YU Bo-Yang
2015, 13(10): 743-750   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (6609 KB) ( )
CHEN Shao-Jun
2015, 13(10): 751-759   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2163 KB) ( )
CUI Hai-Yan, WANG Chang-Lu, WANG Yu-Rong, LI Zhen-Jing, CHEN Mian-Hua, LI Feng-Juan, SUN Yan-Ping
2015, 13(10): 760-766   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2366 KB) ( )
XU Nai-Yu, CHU Chun-Jun, XIA Long, ZHANG Jian, CHEN Dao-Feng
2015, 13(10): 767-775   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5699 KB) ( )
YU Fu-Chao, XU Yan-Juan, TONG Jia-Yi, LU Zhou-Zhou, ZHANG Xiao-Hui
2015, 13(10): 776-780   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3145 KB) ( )
LIANG Bo, XU Li-Zhen, YANG Shi-Lin, GONG Xiao-Jie
2015, 13(10): 781-785   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (427 KB) ( )
WANG Qing-Hu, HAN Na-Ren-Chao-Ke-Tu, DAI Na-Yin-Tai, WU Rong-Jun, WU Jie-Si
2015, 13(10): 786-790   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (570 KB) ( )
XU Shao-Hua, DU Chen-Hui, ZHANG Jian, YU Bo-Yang
2015, 13(10): 796-800   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1547 KB) ( )